Wedstrijdreglement: ‘Film Days 2019’

Artikel 1: Organisator

BRIGHTFISH (hierna de « organiserend bedrijf »)

Geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister onder het numer : BE0450.523.725 met maatschappelijke zetel te Eeuwfeestlaan 20 - 1020 Brussel

Artikel 2: Deelname

 De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 16 jaar, met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Brightfish en de inwonende familieleden (alsook de personeelsleden van de onderaannemers en de inwonende familieleden, die aan de organisatie van de wedstrijd hebben meegewerkt).

Enkel individuele deelname wordt toegelaten, deelname in groep wordt niet aanvaard. Per dag wordt slechts één deelname per persoon en per telefoon nummer toegelaten. Voor deelnemers die toch meerdere malen per avant-premiere deelnemen, wordt slechts rekening gehouden met de eerste deelname, de latere deelnames worden geannuleerd. Verder behoudt Brightfish zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.

Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. Deze inschrijving wordt dan ook als onbestaande beschouwd.

Inschrijving wordt enkel toegelaten via het sturen van een sms aan het nummer : 0460 20 57 00 voor de franstaligen en het nummer : 0460 20 77 00 voor de nederlandstaligen. De deelnemer moet de meerkeuzevraag evenals de subsidiaire vraag correct en volledig beantwoorden.

Enkel de voledige abtwoorden worden in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij Brightfish. De organisatoren van de wedstrijd weigeren elke verantwoordelijkheid in geval van een niet-ontvangen bericht in de gegevensdatabase.

Artikel 3: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd neemt aanvang op 22/09/2019 en eindigt op 25/09/2019 om 20:30.

Artikel 4: Prijs

De te winnen prijzen zijn 52 filmtickets geldig van een oktober 2019 tem 30 september 2020. In totaal is dat 1196 tickets.

De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere voordelen in natura en mogen niet worden doorverkocht aan derden.

De prijzen zullen per aangetekende brief met ontvangstbevestigng verstuurd worden.

Artikel 5: Werking van de wedstrijd/ Winnaars

De winnaars zijn de personen die de hoofdvraag correct beantwoord hebben en waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij de juiste oplossing. En dit binnen de 15 minuten. In geval van ex aequo, wordt een trekking gehouden om de winnaar te bepalen.

Brightfish kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen van de publicatie van de gegevens van de winnaar(s).

Artikel 6: Algemeenheden

Brightfish kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, in het kader van de deelname aan deze wedstrijd. Dit behelst ook technische ongemakken en/of fouten in informatica (hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. Brightfish weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname via sms tijdelijk onbeschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt. Brightfish kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden ingeval van schade aan of verlies van de prijzen bij het transport via postvervoer.

Door het enkele feit van deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of enige beperking, de volledige inhoud van het reglement, alsook elke beslissing, genomen door Brightfish ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd.

Brightfish behoudt zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd.

De nietigverklaring of ongeldigheidsverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen brengt in geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang. Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per aangetekende brief, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd, op volgend adres: Brightfish Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel.

Artikel 7 : Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u in het kader van deze wedstrijd meedeelt worden Brightfish Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, verwerkt voor de goede werking van deze wedstrijd.

U hebt het recht op toegang tot en verbetering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, richt u een gedateerd en ondertekend schrijven, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan Brightfish Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Artikel 8: Geschillen

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Reglement opgesteld te Brussel, op 17/09/2019.

BNP Paribas Fortis Filmdays

Follow us

©Brightfish - Wettelijke bepalingen - Webmaster : logo J-une

Onze Sponsor

Follow us

©Brightfish - Wettelijke bepalingen - Webmaster : logo J-une